REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ANIAWRZODAK.COM


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy aniawrzodak.com, działający pod adresem: aniawrzodak.com, prowadzony jest przez MAKE-UP Anna Wrzodak, z siedzibą przy ul. Władysława Jagiełły 2, 62-800 Kalisz, działającą pod numerem NIP: 6182169652, REGON: ​369195986.

2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym aniawrzodak.com a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.

5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu aniawrzodak.com w hiperlink „Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu aniawrzodak.com odnoszące się do produktów i szkoleń (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanej Usługi za cenę i na warunkach określonych w opisie.


II. DEFINICJE


Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

Konsument (umowy zawarte przed 1 stycznia 2021 r.) – osoba fizyczna, dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument (umowy zawarte od dnia 1 stycznia 2021 r.) – przez Konsumenta uważa się następujące osoby:

oraz

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Usług do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Usługi oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: aniawrzodak.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Usługi.

Sprzedawca – MAKE-UP Anna Wrzodak z siedzibą przy: ul. Władysława Jagiełły 2, 62-800 Kalisz, działającą pod numerem NIP: 6182169652, REGON: ​369195986, która prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Usługa – działalność gospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym, świadczona bez jednoczesnej obecności Sprzedawcy i Klienta (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 576, ze zm.).

Produkt – rzecz materialna, po której zakupie można ją nabyć w formie dostawy kurierskiej lub odbioru osobistego. 

Szkolenie – rzecz niematerialna; film szkoleniowy w wersji cyfrowej możliwy do kupienia w formie nielimitowanego dostępu z poziomu sklepu internetowego aniawrzodak.com

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Usług na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.


III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: aniawrzodak.com lub e-mailowo na adres kontakt@aniawrzodak.com, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Zamówienie Usług realizuje się poprzez wybranie Usług, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” lub „KUP TERAZ”, znajdującego się przy opisie Usług, a następnie, z poziomu „KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla Usługi, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.

4. Przedsiębiorcy, uznani za tzw. Przedsiębiorców na prawach konsumenta (patrz: definicja „Konsumenta” w niniejszym Regulaminie), zawierający umowy po 1 stycznia 2021 r., będą musieli zaznaczyć, już w chwili składania zamówienia Usług, że zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego.

5. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.

6. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

b) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.

7. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 8.00 do 16.00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16.00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

8. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

9. Sprzedawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku VAT na podstawie art. 113 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura, którą Konsument otrzyma drogą e-mail po realizacji Usługi.

11. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a) E-mail – kontakt@aniawrzodak.com

b) Telefon – 793 943 505

12. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto).

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.


IV. REALIZACJA PŁATNOŚCI


1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

a) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki (o ile taka forma płatności jest w danym momencie dostępna);

b) przelewem na numer konta bankowego — 21 1140 2004 0000 3802 7839 7935 (mBank)

c) płatność on-line za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.


V. DORĘCZENIE 

 1. Na elektronicznym Formularzu Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru.
 2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Produktów przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Produktów do Sprzedawcy – Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, po uprzednim wezwaniu Klienta w wiadomości e-mail podanej w procesie zakupowym do wykonania umowy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail. Nie dotyczy Szkoleń. 
 3. W sytuacji wskazanej w pkt 2, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupione przez Klienta Produkty. Nie dotyczy Szkoleń. 
 4. Aktualnie dostępne sposoby doręczeń w Sklepie Internetowym:

  a) Produkty


VI. PRAWO ODSTĄPIENIA


1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia otrzymania Produktu. Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze zwracanym Produktami należy wysłać na adres: 

MAKE-UP Anna Wrzodak
ul. Władysława Jagiełły 2,
62-800 Kalisz

4. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania zwracanych Produktów oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub na konto bankowe wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. 

6. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta”).


VII-I. REKLAMACJE TOWARU


1. Konsument może zareklamować każdy zakupiony u nas produkt w terminie 24 miesięcy od daty otrzymania towaru (doręczenia lub odebrania). Reklamacja dotyczy wad fabrycznych i powstałych w ich wyniku uszkodzeń.

2. Reklamowany towar należy wysłać na adres: 

MAKE-UP Anna Wrzodak
ul. Władysława Jagiełły 2,
62-800 Kalisz

3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni, od daty otrzymania przez nas wadliwego towaru. Pamiętaj, że nie przyjmujemy paczek wysyłanych do nas za pobraniem.

4. Towar wysłany do reklamacji powinien być zabezpieczony tak by nie uszkodził się podczas wysyłki.

5.  Reklamacji NIE podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, naturalnej eksplotacji i zużywania się produktu oraz z powodu uszkodzeń mechanicznych.


VII-II. REKLAMACJE SZKOLEŃ


1. Konsument może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@aniawrzodak.com lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy. W przypadku przesłania reklamacji w formie pisemnej, decydująca jest data stempla pocztowego.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Konsumenta oraz żądanie lub zwięzły opis problemu stanowiącego jej przedmiot.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.

4. Reklamacji NIE podlega miejsce szkolenia, przebieg szkolenia, trener prowadzący szkolenie.


VIII. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW


1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

2. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów” nie znajduje zastosowania wobec jednej kategorii osób, opisanych w niniejszym Regulaminie jako Konsumenci, tzw. „Przedsiębiorców na prawach konsumenta”, która weszła w życie dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 r. Wobec tego, dla wszystkich umów, rozdział ten stosuje się jedynie wobec podmiotów należących do tzw. kategorii Konsumenta sensu stricto.


IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.

2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.

3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.

4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.


X. ROZPOWSZECHNIANIE CUDZEGO UTWORU BEZ UPRAWNIENIA (SZKOLENIA)


Art. 116. Rozpowszechnianie cudzego utworu bez uprawnienia – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 

 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

————————————

 1. W przypadku naruszenia postanowień ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Klient obowiązany będzie do zapłaty kary w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdorazowe naruszenie, w terminie 7 (siedem) dni od otrzymania stosownego wezwania od Sprzedawcy. Wezwanie do zapłaty winno zawierać dokładny opis, okoliczności i sposób dokonania naruszenia. 
 2. Obowiązek zapłaty kary określonej wyżej nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary. 
 3. Prawa wynikające z zakupu Szkolenia nie zostaną przelane, ani w żaden inny sposób przeniesione w całości lub części na Konsumenta. 


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Usług znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu aniawrzodak.com.

4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.


Załącznik 1: 

 1. Formularz odstąpienia przez Konsumenta sensu stricto oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta od zawartej umowy
 2. Formularz odstąpienia przez konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta od umowy o świadczenie usług

Zostań z nami na dłużej

Wystarczy adres e-mail, abyśmy mogli być w stałym kontakcie.

Miło będzie nam dzielić te same pasje! Obiecujemy przesyłać jedynie wartościowe treści.